Wiele się mówi o tym, że frankowicze powinni walczyć o swoje prawa i szukać sprawiedliwości w sądzie, gdyż zawarte przez nich umowy kredytowe zawierają postanowienia niezgodne z prawem i z tego powodu powinny zostać z obrotu usunięte lub „naprawione”. W rzeczywistości jednakże, bardziej niż słowa do działania przekonują fakty, a więc przypadki uwzględnienia roszczeń frankowiczów przez sądy, poniżej prezentujemy więc kilka takich orzeczeń.

Pierwszy prawomocny i korzystny dla frankowiczów wyrok po orzeczeniu wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie frankowej, wydany został w dniu 11 października br. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: V Ca 289/19. Rozstrzygnięciem tym Sąd oddalił apelację złożoną przez bank, podzielił więc stanowisko przyjęte przez sąd rejonowy i uznał, że umowa kredytowa po usunięciu niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej pozostaje ważna. Frankowicze w przedmiotowej sprawie nie wnosili bowiem o unieważnienie zawartej umowy, lecz o jej odfrankowienie.

Sąd Okręgowy podzielił więc ustalenia dokonane przez sąd rejonowy i zgodził się, że bank nie wytłumaczył kredytobiorcom w jaki sposób zmienność kursu będzie wpływać na wysokość ich rat kredytowych oraz  na saldo kredytu, jak również nie zostały im wyjaśnione zasady indeksacji kredytu do franka oraz w jaki sposób ustalane będą kursy kupna i sprzedaży walut. W przedmiotowej sprawie kredytobiorcy podpisali co prawda oświadczenie o ryzyku kursowym, sąd uznał jednakże, że owe oświadczenie stanowiło jedynie deklarację świadomości zmiany kursu, co nie jest równoznaczne z tym, że kredytobiorcy podjęli w pełni świadomą decyzję dotyczącą zawarcia umowy w takim, a nie innym brzmieniu.

W ocenie sądu zawarte w umowie klauzule walutowe stanowiły niedozwolone postanowienia umowne, kredytobiorcy nie byli więc związani nimi od momentu zawarcia umowy, czyli zapisy te zostały z umowy usunięte. Pomimo usunięcia z umowy nieuczciwych postanowień dotyczących waloryzacji sąd przyjął jednakże, że umowa kredytu pozostaje ważna, zatem zaciągnięty kredyt jest kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR. Bez wpływu na wydane przez sąd rozstrzygnięcie pozostaje również fakt, że kredyt po odfrankowieniu jest dla banku nieopłacalny, gdyż w końcu to bank umieszczał w umowach, a następnie stosował nieuczciwe zapisy.

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej, również korzystny dla kredytobiorców, wydany został zaledwie trzy dni po omówionym powyżej, czyli 14 października 2019 r., przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt: VI ACa 264/19. W przedmiotowej sprawie w pierwszej instancji rozstrzygnięcie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, który stwierdził, że ze względu na klauzule niedozwolone zawarte w umowie, dotyczące mechanizmu indeksacji, zawarta umowa nie jest ważna.

Z poglądem tym nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny, który uznał, że usunięcie z umowy niedozwolonych postanowień nie przesądza o upadku całej umowy, a zatem umowa może nadal wiązać strony, lecz z pominięciem klauzul abuzywnych. Sąd orzekający podkreślił, że nie można wykluczyć, że abuzywna klauzula określa świadczenie główne, ale to nie oznacza, że umowa nie może nadal istnieć, a ponadto nie można uzupełnić umowy np. kursem średnim NBP.

W ocenie sądu powyższe prowadzi do wniosku, że na skutek usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych, kredyt staje się kredytem złotówkowym, natomiast odrębnym ustaleniom podlega fakt, czy taka umowa podlega oprocentowaniu. Sąd stwierdził ponadto, że za niedozwoloną praktykę uznać również należy aneksowanie zawartych umów kredytowych, gdyż takie działania mają jedynie na celu zminimalizowanie skutków niedozwolonych postanowień, które w umowie się znalazły.

Sąd Apelacyjny pokusił się ponadto o dokonanie rozliczenia pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Sąd uznał bowiem, że skoro żądanie objęte pozwem dotyczyło franków, to właśnie kwota we frankach powinna zostać zasądzona. Wskazane orzeczenie jest więc niewątpliwie korzystne dla kredytobiorców, gdyż sąd jednoznacznie wskazał, że nie można zastąpić klauzul abuzywnych, a ponadto po ich usunięciu z umowy kredyt staje się kredytem złotówkowym.

Natomiast 13 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny uznał, w sprawie o sygnaturze: I ACa 268/19, że umowa o kredyt indeksacyjny, zawierająca niedozwolone postanowienia umowne jest w całości nieważna. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że umowa kredytowa nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, jednakże zawarte w niej klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i dlatego powinny zostać wyeliminowane z umowy. W związku z powyższym, świadczenia zostały spełnione na podstawie nieważnej umowy są nienależne i dlatego podlegają zwrotowi.

Z powyższych orzeczeń wynika, że sądy krajowe uwzględniają w swych orzeczeniach wyrok wydany przez TSUE, co powoduje, że szanse frankowiczów na wygranie procesu znacznie szybują w górę, nie przegap więc swej szansy i już teraz zawalcz o to co ci się należy.